Statut Nadačního fondu Zdraví a vzdělání

Úplné znění statutu Nadačního fondu Zdraví a vzdělání:

Část I
Základní ustanovení

Čl. 1
Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond Zdraví a vzdělání (dále jen "fond").

Čl. 2
Sídlo fondu

Sídlo fondu je: Brno, Lidická 73/716, PSČ 602 00.

Čl. 3
Účel fondu

Posláním a účelem Nadačního fondu Zdraví a vzdělání je podpora humanitárních projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a podpora projektů a aktivit v oblasti vzdělávání, kultury a sportu zaměřené zejména na:

 1. zlepšení životních podmínek sociálně a zdravotně handicapovaných dětí a mládeže
 2. cílevědomé shromažďování a využívání informací, poznatků a zkušeností z oborů a oblastí zabývajících se problémy zajištění fyzického a duševního zdraví jednotlivce
 3. rozvoj progresivních metod klasické, alternativní a preventivní, medicíny a jejich uplatnění, vedoucí ke zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví
 4. rozšíření možností vzdělání, seberealizace a harmonického vývoje osobnosti
 5. rozšíření a zkvalitnění možností kulturního vyžití
Čl. 4
Vznik fondu
 1. Fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 29.6.2005, oddíl N, vložka 281
 2. Identifikační číslo fondu je 269 73 367
Čl. 5
Zřizovatelé fondu

Zřizovateli fondu jsou:

 1. AFIN BROKERS, a.s.
  se sídlem Brno, Lidická 73, PSČ: 602 00 IČ: 25332961, zápis v OR: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 2234 zastoupena předsedou představenstva Ing. Hynkem Rusňákem, trvale bytem Křižanovice 244, PSČ 685 01 Bučovice
 2. Ing. Radim Kadlček,
  trvale bytem Vranovská 79, Brno, PSČ 614 00, RČ 661215/1458
 3. Ing. Radovan Hlavinka,
  trvale bytem Strakatého 3, Brno, PSČ 636 00, RČ 660820/0830

(dále jen " zřizovatelé").

Čl. 6
Sloučení nadačního fondu

Sloučení nadačního fondu s nadací nebo s jiným nadačním fondem je při splnění zákonných podmínek možné pouze s písemným souhlasem alespoň dvou zřizovatelů.

Část II
Majetek fondu a jeho použití

Čl. 7
Majetek fondu

Majetek fondu tvoří majetkový vklad zřizovatelů a nadační dary. Zřizovatelé vložili do fondu peněžitý majetkový vklad každý ve výši 500,- Kč.

Použití majetkového fondu
Čl. 8
Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku
 1. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle čl. 3 a za splnění podmínek podle čl. 8.
 2. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, která vyvíjí činnost, kterou fond v souladu se zřizovací listinou a tímto statutem podporuje, a která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá (dále jen "žadatel"), jakož i fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních humanitárních aktivit nebo projektů fondu.
 3. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut ve formě jiného majetkového plnění.
 4. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.
Čl. 9
Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku
 1. Žadatel podává žádost písemně správní radě. V žádosti žadatel uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 2. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost jako by nebyla podána.
 3. O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. Rozhodnutí správní rady obsahuje:
  1. označení projektu, který má být fondem podpořen,
  2. označení žadatele (obchodní jméno, příp. název, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu; jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu),
  3. formu podpory,
  4. výši poskytnutých prostředků,
  5. dobu splatnosti, pokud jde o poskytnutí půjčky.
 4. Nadační příspěvek poskytnutý fondem v souladu s účelem, pro který byl fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.
 5. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
 6. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní rady nebo revizorovi nebo osobám jim blízkým, jakož ani právnickým osobám, ve kterých je člen správní rady či revizor statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu.
 7. Správní rada může rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.
Čl. 10
Náklady související se správou fondu
 1. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 35 % hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
 2. Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
 3. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu a náklady související s provozem fondu.
Čl. 11
Hospodaření fondu
 1. Fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.
 2. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
 3. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.
 4. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, revizor ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor fondu.
Čl. 12
Výroční zpráva
 1. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3 000 000,- Kč nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
 2. Fond vypracovává výroční zprávu do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
 3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
  1. přehled o majetku fondu a o závazcích fondu,
  2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10 000,- Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
  3. přehled o použití majetku fondu,
  4. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl fond zřízen, v hodnotě vyšší než 10 000,- Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,
  5. zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou,
  6. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
 4. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
 5. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.
 6. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.

Část III
Orgány fondu

Čl. 13
Správní rada
 1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.
 2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  1. vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
  2. schvalovat rozpočet a jeho změny,
  3. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva"),
  4. rozhodovat o sloučení,
  5. volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
  6. stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora,
  7. rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění za podmínek stanovených zákonem,
  8. rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,
  9. rozhodovat o spolupráci a financování společných projektů nebo účasti na projektech připravovaných jinými nadacemi či nadačními fondy obdobného zaměření,
  10. rozhodovat o zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho pravomocí a o výši jeho odměny.
 3. Správní rada má tři členy.
 4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
 5. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.
 6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady.
 7. Členové správní rady jsou voleni vždy na návrh zřizovatelů. Zřizovatelé předloží návrh složení správní rady předsedovi správní rady nejméně 30 dnů před koncem funkčního období správní rady. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
 8. Správní rada zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.
 9. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové správní rady.
 10. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba souhlasu všech členů správní rady. Ustanovení čl. 6 zůstává tímto nedotčeno. V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.
 11. Zřizovatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.
Čl. 14
Zánik členství ve správní radě
 1. Členství ve správní radě zaniká:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. úmrtím,
  3. odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, smlouvu o zřízení nadačního fondu nebo Statut fondu,
  4. odstoupením.
 2. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, revizora, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
Čl. 15
Způsob jednání jménem fondu
 1. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady vždy společně s jedním členem správním rady. Podepisování se za nadační fond děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady a člen správní rady své podpisy.
 2. Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.
Čl. 16
Práva a povinnosti členů správní rady

Členu správní rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.

Čl. 17
Revizor
 1. Kontrolním orgánem fondu je revizor. Funkční období revizora je pětileté. Revizor zejména:
  1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
  2. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  3. dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu,
  4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  5. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 2. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
  2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
 3. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
Čl. 18
Zánik fondu

Fond zaniká z důvodů a způsoby, které stanoví zákon.

Čl. 19
Závěrečná ustanovení
 1. Tento statut nabývá účinnosti dne 29.7.2005
 2. Fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut; každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.

V Brně dne 3.5.2006

Aktuality: